OSAM là gì? Ý nghĩa của từ osam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

OSAM là gì? Ý nghĩa của từ osam

OSAM là gì ?

OSAM là “On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSAM

OSAM có nghĩa “On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ, lắp ráp và sản xuất trên quỹ đạo”. Khả năng thực hiện dịch vụ, lắp ráp và sản xuất trên quỹ đạo của vật thể không gian.

OSAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSAM là “On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing”.

Một số kiểu OSAM viết tắt khác:
+ Overflow Sequential: Tràn tuần tự.
+ O'Shaughnessy Asset Management, LLC: Công ty TNHH Quản lý Tài sản O'Shaughnessy.
+ One South Africa Movement: Một phong trào Nam Phi. Phong trào tại Nam Phi, chủ trương đoàn kết và thúc đẩy giải pháp cho thách thức xã hội và kinh tế.
+ Overflow Sequential Access Method: Phương thức truy cập tuần tự tràn.

Post Top Ad