SDP là gì? Ý nghĩa của từ sdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

SDP là gì? Ý nghĩa của từ sdp

SDP là gì ?

SDP là “Session Description Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SDP

SDP có nghĩa “Session Description Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức mô tả phiên”. Giao thức trong mạng và truyền thông.
Nó được sử dụng để mô tả thông tin về các phiên truyền thông đa phương tiện. Chẳng hạn như âm thanh và video trong các hệ thống VoIP và video call.

SDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDP là “Session Description Protocol”.

Một số kiểu SDP viết tắt khác:
+ Social Democratic Party: Đảng Dân chủ Xã hội.
+ Software Development Plan: Kế hoạch phát triển phần mềm. Tài liệu trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, đặc biệt là trong quá trình quản lý dự án phần mềm.

Post Top Ad