SEG là gì? Ý nghĩa của từ seg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

SEG là gì? Ý nghĩa của từ seg

SEG là gì ?

SEG là “Society of Exploration Geophysicists” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEG

SEG có nghĩa “Society of Exploration Geophysicists”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà địa vật lý thăm dò”. Tổ chức quốc tế tập trung vào nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực địa vật lý.
Họ sử dụng sóng âm thanh và sóng điện từ để thăm dò cấu trúc đất đai và đá.

SEG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEG là “Society of Exploration Geophysicists”.

Một số kiểu SEG viết tắt khác:
+ Special Escort Group: Nhóm hộ tống đặc biệt. Đơn vị đặc biệt hoặc nhóm được thành lập để bảo vệ cho các cá nhân quan trọng.
+ Segment: Bộ phận. Chỉ một phần nhỏ hoặc đoạn nhỏ của một hệ thống lớn.

Post Top Ad