STEP là gì? Ý nghĩa của từ step - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

STEP là gì? Ý nghĩa của từ step

STEP là gì ?

STEP là “Satellite Test of the Equivalence Principle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STEP

STEP có nghĩa “Satellite Test of the Equivalence Principle”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra vệ tinh về nguyên tắc tương đương”. Thử nghiệm vũ trụ để kiểm tra nguyên lý tương đương của Albert Einstein trong lĩnh vực vũ trụ học.

STEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STEP là “Satellite Test of the Equivalence Principle”.

Một số kiểu STEP viết tắt khác:
+ Scheller Teacher Education Program: Chương trình đào tạo giáo viên Scheller.
+ Short-term European paper: Giấy châu Âu ngắn hạn.
+ Spherical Tokamak for Energy Production: Tokamak hình cầu để sản xuất năng lượng.
+ Science, Technology, and Economic Policy: Chính sách khoa học, công nghệ và kinh tế.
+ Systematic Training for Effective Parenting: Đào tạo có hệ thống để nuôi dạy con cái hiệu quả.
+ Secondary Teacher Education Programme: Chương trình đào tạo giáo viên trung học.
+ Student Theatre Enrichment Program: Chương trình bồi dưỡng sân khấu sinh viên.
+ Stop Terrorist Entry Program: Dừng chương trình nhập cảnh khủng bố.
+ Science and Technology Education Program: Chương trình Giáo dục Khoa học và Công nghệ.
+ Sangachal Terminal Expansion Program: Chương trình mở rộng nhà ga Sangachal.
+ System for Teaching Experimental Psychology: Hệ thống giảng dạy tâm lý học thực nghiệm.
+ Solar Total Energy Project: Dự án năng lượng mặt trời tổng hợp.
+ Society of Trust and Estate Practitioners: Hiệp hội những người hành nghề tín thác và tài sản.
+ Science and Technology Engineering Program: Chương trình Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật.
+ Smart Traveler Enrollment Program: Chương trình tuyển sinh khách du lịch thông minh.

Post Top Ad