UCM là gì? Ý nghĩa của từ ucm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

UCM là gì? Ý nghĩa của từ ucm

UCM là gì ?

UCM là “Unresolved Complex Mixture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UCM

UCM có nghĩa “Unresolved Complex Mixture”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗn hợp phức tạp chưa phân giải”. Một loại hỗn hợp hóa học trong môi trường, chưa thể phân giải thành các thành phần cụ thể.

UCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UCM là “Unresolved Complex Mixture”.

Một số kiểu UCM viết tắt khác:
+ Upper Convected Maxwell: Maxwell được kết hợp trên. Mô hình đào tạo trong lĩnh vực đàn hồi và lưu chất, được sử dụng để mô tả hành vi đàn hồi của chất lỏng.
+ University of Central Missouri: Đại học Trung tâm Missouri.
+ University of California, Merced: Đại học California, Merced.
+ University College Maastricht: Đại học Cao đẳng Maastricht.
+ Unified Communications Manager: Giám đốc truyền thông hợp nhất.
+ Universal Content Management: Quản lý nội dung phổ quát.
+ Universal Cable Module: Mô-đun cáp đa năng.
+ Union of Centrists of Menorca: Liên minh các trung tâm Menorca.
+ University Christian Movement: Phong trào Kitô giáo đại học.
+ Uncontrolled Manifold: Đa dạng không được kiểm soát.
+ Unpressurized Cargo Module: Mô-đun chở hàng không áp suất.
+ Union of Catholic Mothers: Hiệp hội các bà mẹ Công giáo.
+ Union of Canadian Municipalities: Liên minh các đô thị Canada.
+ Unified Communications Management: Quản lý truyền thông hợp nhất.
+ University College of Medicine: Đại học Cao đẳng Y khoa.
+ Union Church of Manila: Nhà thờ Liên hiệp Manila.
+ Complutense University Madrid: Đại học Complutense Madrid.
+ United Committee Manipur: Ủy ban thống nhất Manipur.

Post Top Ad