PSLT là gì? Ý nghĩa của từ pslt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

PSLT là gì? Ý nghĩa của từ pslt

PSLT là gì ?

PSLT là “Provincial Support Liaison Team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSLT

PSLT có nghĩa “Provincial Support Liaison Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm liên lạc hỗ trợ tỉnh”.

PSLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSLT là “Provincial Support Liaison Team”.

Post Top Ad