PDP là gì? Ý nghĩa của từ pdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

PDP là gì? Ý nghĩa của từ pdp

PDP là gì ?

PDP là “Personal Development Planning” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PDP

PDP có nghĩa “Personal Development Planning”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch phát triển bản thân”.

PDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDP là “Personal Development Planning”.

Một số kiểu PDP viết tắt khác:
+ Personal Development Program: Chương trình phát triển cá nhân.
+ Policy Decision Point: Điểm quyết định chính sách.
+ Packet Data Protocol: Giao thức dữ liệu gói.
+ Professional Development Program: Chương trình phát triển chuyên nghiệp.
+ Plasma Display Panel: Bảng hiển thị plasma.
+ Professional Development Plan: Kế hoạch phát triển chuyên nghiệp.
+ Parallel Distributed Processing: Xử lý phân phối song song.
+ Personal Development Plan: Kế hoạch phát triển cá nhân.
+ Product Development Processes: Quy trình phát triển sản phẩm.
+ Product Development Protocol: Giao thức phát triển sản phẩm.
+ Performance Development Planning: Kế hoạch phát triển hiệu suất.
+ Power Delay Profile: Hồ sơ trễ điện.
+ Procedural Due Process: Thủ tục tố tụng.
+ Power Distribution Panel: Bảng phân phối điện.
+ Product Development Partnership: Quan hệ đối tác phát triển sản phẩm.
+ Program Decision Package: Gói quyết định chương trình.
+ Power-Delay Product: Sản phẩm trễ điện.
+ Product Delivery Process: Quy trình giao hàng.
+ Planned Development Project: Dự án phát triển theo kế hoạch.
+ Pre-Delivery Payments: Thanh toán trước khi giao hàng.
...

Post Top Ad