DSDM là gì? Ý nghĩa của từ dsdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

DSDM là gì? Ý nghĩa của từ dsdm

DSDM là gì ?

DSDM là “Dynamic systems development method” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DSDM

DSDM có nghĩa “Dynamic systems development method”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp phát triển hệ thống động”. Một thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực phát phần mềm.

DSDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DSDM là “Dynamic systems development method”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DSDM:
+ CXD: Career Exploration and Development (Khám phá và phát triển nghề nghiệp).
...

Post Top Ad