SFG là gì? Ý nghĩa của từ sfg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

SFG là gì? Ý nghĩa của từ sfg

SFG là gì ?

SFG là “Sum Frequency Generation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFG

SFG có nghĩa “Sum Frequency Generation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tần số tạo”.

SFG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFG là “Sum Frequency Generation”.

Một số kiểu SFG viết tắt khác:
+ Strategic Foresight Group: Nhóm tầm nhìn chiến lược.
+ Special Forces Group: Nhóm lực lượng đặc biệt.
+ Systemic Functional Grammar: Ngữ pháp chức năng hệ thống.
+ Sammons Financial Group: Tập đoàn tài chính Sammons.
+ Symmetrical Field Geometry: Hình học trường đối xứng.
+ Shinhan Financial Group: Tập đoàn tài chính Shinhan.
+ Signal Flow Graph: Đồ thị dòng tín hiệu.
+ Strategic Fulfillment Group: Nhóm thực hiện chiến lược.
+ Speculative Fiction Group: Nhóm hư cấu đầu cơ.
+ Superior Frontal Gyrus: Gyrus phía trước cao cấp.
+ Scope for Growth: Phạm vi tăng trưởng.
+ Society for Glycobiology: Hiệp hội Glycobiology.
+ Spotted Fever Group: Nhóm Sốt đốm.
+ Social Fund Guide: Hướng dẫn Quỹ xã hội.
+ Sudan Film Group: Nhóm phim Sudan.

Post Top Ad