OLM là gì? Ý nghĩa của từ olm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

OLM là gì? Ý nghĩa của từ olm

OLM là gì ?

OLM là “Online Math” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLM

OLM có nghĩa “Online Math”, dịch sang tiếng Việt là “Môn toán trực tuyến”. Thuật ngữ chỉ việc học toán thông qua các nguồn tài nguyên trực tuyến, bao gồm bài giảng, bài tập và kiểm tra.

OLM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLM là “Online Math”.

Một số kiểu OLM viết tắt khác:
+ Ordained Local Minister: Thừa tác viên địa phương được phong. Một linh mục được phong chức và phục vụ tại một cộng đồng địa phương cụ thể, thường không di cư.
+ Optical Light Microscope: Kính hiển vi ánh sáng quang học. Loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng để quan sát và phóng đại cấu trúc vật thể nhỏ.
+ Ocular Larva Migrans: Ấu trùng di trú ở mắt.
+ Oodua Liberation Movement: Phong trào giải phóng Oodua.
+ Office of Land Management: Văn phòng quản lý đất đai.
+ Operational Loads Monitoring: Giám sát tải hoạt động.
+ Omnipresent Localisation Microscopy: Kính hiển vi định vị toàn diện.
+ Oriental Light and Magic: Ánh sáng và phép thuật phương Đông.
+ Oron Liberation Movement: Phong trào giải phóng Oron.
+ Ogasawara Mixed Language: Ngôn ngữ hỗn hợp Ogasawara.
+ Office of Liberation Movements: Văn phòng Phong trào Giải phóng.
+ Olympia, WA.
+ Ordained Local Ministry: Mục vụ địa phương được phong chức.
+ Order of the League of Mercy: Huân chương của Liên minh Lòng thương xót.

Post Top Ad