RMSEA là gì? Ý nghĩa của từ rmsea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

RMSEA là gì? Ý nghĩa của từ rmsea

RMSEA là gì ?

RMSEA là “Root Mean Square Error of Approximation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RMSEA

RMSEA có nghĩa “Root Mean Square Error of Approximation”, dịch sang tiếng Việt là “Sai số xấp xỉ bình phương trung bình gốc”. Chỉ số đo lường mức độ chấp nhận được của sự phù hợp giữa mô hình thống kê và dữ liệu thực tế.
Giá trị RMSEA thấp (thường dưới 0.05) biểu thị mức độ phù hợp cao.
Nó đo lường khoảng cách giữa mô hình được ước lượng và mô hình hoàn hảo, điều chỉnh theo kích thước mẫu.
Giá trị RMSEA ít nhất càng gần 0,05, mô hình càng phù hợp với dữ liệu.

RMSEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RMSEA là “Root Mean Square Error of Approximation”.

Post Top Ad