CAHN là gì? Ý nghĩa của từ cahn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

CAHN là gì? Ý nghĩa của từ cahn

CAHN là gì ?

CAHN là “Công an Hà Nội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CAHN

CAHN có nghĩa “Công an Hà Nội”.

CAHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAHN là “Công an Hà Nội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAHN:
+ CNV: Công nhân viên.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ATTT: An toàn trật tự.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ TCN: Trước công nguyên.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ HN: Hà Nội.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ CATP: Công an thành phố.
...

Post Top Ad