HK là gì? Ý nghĩa của từ hk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

HK là gì? Ý nghĩa của từ hk

HK là gì ?

HK là “Học kỳ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HK

HK có nghĩa “Học kỳ”.

HK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HK là “Học kỳ”.

Viết tắt HK với nghĩa khác:
+ Hong Kong.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HK:
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ SĐH: Sau đại học.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TH: Trung học.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ KH: Khoa học.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HL: Học lực.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
...

Post Top Ad