HTXDVNN là gì? Ý nghĩa của từ htxdvnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

HTXDVNN là gì? Ý nghĩa của từ htxdvnn

HTXDVNN là gì ?

HTXDVNN là “Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HTXDVNN

HTXDVNN có nghĩa “Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp”.

HTXDVNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HTXDVNN là “Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HTXDVNN:
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ THX: Tân hoa xã.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
...

Post Top Ad