QLTT là gì? Ý nghĩa của từ qltt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

QLTT là gì? Ý nghĩa của từ qltt

QLTT là gì ?

QLTT là “Quản lý thị trường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QLTT

QLTT có nghĩa “Quản lý thị trường”.

QLTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QLTT là “Quản lý thị trường”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QLTT:
+ MT: Môi trường.
+ VL: Vật lý.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ TT: Thị trường.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ ĐL: Địa Lý.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ QLD: Quản lý dược.
...

Post Top Ad