KCX là gì? Ý nghĩa của từ kcx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

KCX là gì? Ý nghĩa của từ kcx

KCX là gì ?

KCX là “Khu chế xuất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KCX

KCX có nghĩa “Khu chế xuất”.

KCX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KCX là “Khu chế xuất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KCX:
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ KV: Khu vực.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ KV3: Khu vực 3.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ QC: Quy chế.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ XK: Xuất khẩu.
+ SXH: Sốt xuất huyết.
+ KV1: Khu vực 1.
+ ĐC: Điều chế.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ SX: Sản xuất.
...

Post Top Ad