TDTT là gì? Ý nghĩa của từ tdtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TDTT là gì? Ý nghĩa của từ tdtt

TDTT là gì ?

TDTT là “Thể dục thể thao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TDTT

TDTT có nghĩa “Thể dục thể thao”.

TDTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TDTT là “Thể dục thể thao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TDTT:
+ GD: Giáo dục.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ TD: Tình dục.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ NST: Nhiễm sắc thể.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
...

Post Top Ad