TW là gì? Ý nghĩa của từ tw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TW là gì? Ý nghĩa của từ tw

TW là gì ?

TW là “Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TW

TW có nghĩa “Trung ương”.

TW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TW là “Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TW:
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ TQ: Trung Quốc.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ TT: Trung tâm.
...

Post Top Ad