TTDV là gì? Ý nghĩa của từ ttdv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

TTDV là gì? Ý nghĩa của từ ttdv

TTDV là gì ?

TTDV là “Trung tâm dịch vụ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTDV

TTDV có nghĩa “Trung tâm dịch vụ”.

TTDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTDV là “Trung tâm dịch vụ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTDV:
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TH: Trung học.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ TW: Trung ương.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ KQT: Không quan tâm.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ DVVL: Dịch vụ việc làm.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TQ: Trung Quốc.
...

Post Top Ad