HRP là gì? Ý nghĩa của từ hrp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

HRP là gì? Ý nghĩa của từ hrp

HRP là gì ?

HRP là “Human Resource Planning” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HRP

HRP có nghĩa “Human Resource Planning”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạch định nguồn nhân lực”.

HRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HRP là “Human Resource Planning”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HRP:
+ HRMS: Human Resources Management System (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực).
+ APQP: Advanced Product Quality Planning (Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao).
+ KRIS: Klamath Resource Information System (Hệ thống thông tin tài nguyên Klamath).
+ GRP: Government Resource Planning (Hoạch định nguồn lực chính phủ).
+ SRP: Stack Resource Policy (Chính sách tài nguyên ngăn xếp).
...

Post Top Ad