MES là gì? Ý nghĩa của từ mes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

MES là gì? Ý nghĩa của từ mes

MES là gì ?

MES là “Messenger” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MES

MES có nghĩa “Messenger”, dịch sang tiếng Việt là “Tin nhắn”.

MES là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MES là “Messenger”.

Một số kiểu MES viết tắt khác:
+ Manufacturing Execution System: Hệ thống điều hành sản xuất.
+ Marine Evacuation System: Hệ thống sơ tán hàng hải.
+ Musical Ear Syndrome: Hội chứng tai nghe nhạc.
+ Minimum Efficient Scale: Quy mô hiệu quả tối thiểu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MES:
+ MPM: Manufacturing Process Management (Quản lý quy trình sản xuất).
+ FS: Full Scale (Toàn quy mô).
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
+ ECR: Efficient Consumer Response (Đáp ứng người tiêu dùng hiệu quả).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ RCE: Remote Code Execution (Thực thi mã từ xa).
+ MOC: Minimum Oxygen Concentration (Nồng độ oxy tối thiểu).
...

Post Top Ad