JUGFET là gì? Ý nghĩa của từ jugfet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

JUGFET là gì? Ý nghĩa của từ jugfet

JUGFET là gì ?

JUGFET là “JUnction Gate Field-Effect Transistor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JUGFET

JUGFET có nghĩa “JUnction Gate Field-Effect Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Transistor hiệu ứng trường cổng JUnction”.

JUGFET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JUGFET là “JUnction Gate Field-Effect Transistor”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JUGFET:
+ HBT: Heterojunction Bipolar Transistor (Transistor lưỡng cực Heterojunction).
+ VDMOS: Vertical Double-diffused MOS transistor (Bóng bán dẫn MOS khuếch tán kép theo chiều dọc).
+ NXG: New Cross Gate (Cổng Chữ Thập Mới).
+ LDMOS: Laterally diffused MOS transistor (Bóng bán dẫn MOS khuếch tán bên).
+ BJT: Bipolar Junction Transistor (Điện trở lưỡng cực có mối nối).
...

Post Top Ad