NCAA là gì? Ý nghĩa của từ ncaa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

NCAA là gì? Ý nghĩa của từ ncaa

NCAA là gì ?

NCAA là “National Collegiate Athletic Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NCAA

NCAA có nghĩa “National Collegiate Athletic Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Athletic Collegiate National”.

NCAA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCAA là “National Collegiate Athletic Association”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NCAA:
+ NAC: National Agency Check (Kiểm tra Cơ quan Quốc gia).
+ NPC: National Postgraduate Committee (Ủy ban sau đại học quốc gia).
+ MSNBC: Microsoft National Broadcasting Company.
+ SBA: Student bar association (Đoàn luật sư sinh viên).
+ NIST: National Institute of Standards and Technology (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ).
+ AWA: American Wrestling Association (Hiệp hội đấu vật Hoa Kỳ).
+ NBACC: U.S. National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (Trung tâm Phân tích và Biện pháp Đối phó Biodefense Quốc gia Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad