UNFCCC là gì? Ý nghĩa của từ unfccc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

UNFCCC là gì? Ý nghĩa của từ unfccc

UNFCCC là gì ?

UNFCCC là “United Nations Framework Convention on Climate Change” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UNFCCC

UNFCCC có nghĩa “United Nations Framework Convention on Climate Change”, dịch sang tiếng Việt là “Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu”.

UNFCCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNFCCC là “United Nations Framework Convention on Climate Change”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UNFCCC:
+ UAE: United Arab Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).
+ MARCENT: United States Marine Forces Central Command (Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ).
+ UNIFEM: United Nations Development Fund for Women (Quỹ Phát triển Liên hợp quốc dành cho phụ nữ).
+ USWNT: United States women's national soccer team (Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ).
+ STRATCOM: United States Strategic Command (Bộ chỉ huy chiến lược Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad