WRBWWRM là gì? Ý nghĩa của từ wrbwwrm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

WRBWWRM là gì? Ý nghĩa của từ wrbwwrm

WRBWWRM là gì ?

WRBWWRM là “We Read Best What We Read Most” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WRBWWRM

WRBWWRM có nghĩa “We Read Best What We Read Most”, dịch sang tiếng Việt là “Chúng tôi đọc tốt nhất Những gì chúng tôi đọc nhiều nhất”.

WRBWWRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WRBWWRM là “We Read Best What We Read Most”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WRBWWRM:
+ WAPIMA: What a pain in my ass (Thật là đau trong mông của tôi).
+ RTFM: Read the Fucking Manual (Đọc hướng dẫn sử dụng chết tiệt).
+ PWP: Plot, What Plot? (Âm mưu, âm mưu gì?).
+ WTF: What the f**k (Cái quái gì).
+ TCBY: The Country's Best Yogurt (Sữa chua ngon nhất quốc gia).
+ MEO: Most Efficient Organization (Tổ chức hiệu quả nhất).
...

Post Top Ad