CRAFT là gì? Ý nghĩa của từ craft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

CRAFT là gì? Ý nghĩa của từ craft

CRAFT là gì ?

CRAFT là “Community Reinforcement Approach and Family Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRAFT

CRAFT có nghĩa “Community Reinforcement Approach and Family Training”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận củng cố cộng đồng và đào tạo gia đình”.

CRAFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRAFT là “Community Reinforcement Approach and Family Training”.

Post Top Ad