GDO là gì? Ý nghĩa của từ gdo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

GDO là gì? Ý nghĩa của từ gdo

GDO là gì ?

GDO là “Grid Dip Oscillator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GDO

GDO có nghĩa “Grid Dip Oscillator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ dao động nhúng lưới”.

GDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDO là “Grid Dip Oscillator”.

Một số kiểu GDO viết tắt khác:
+ Genetic Discrimination Observatory: Đài quan sát phân biệt di truyền.
+ Geographically Dispersed Office: Văn phòng phân tán về mặt địa lý.
+ glucose-dye-oxidoreductase: glucose-thuốc nhuộm-oxidoreductase.
+ Global Drought Observatory : Đài quan sát hạn hán toàn cầu.
+ Global Development Outlook: Triển vọng phát triển toàn cầu.

Post Top Ad