MTN là gì? Ý nghĩa của từ mtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

MTN là gì? Ý nghĩa của từ mtn

MTN là gì ?

MTN là “Multilateral Trade Negotiation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTN

MTN có nghĩa “Multilateral Trade Negotiation”, dịch sang tiếng Việt là “Đàm phán Thương mại Đa biên”.

MTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTN là “Multilateral Trade Negotiation”.

Một số kiểu MTN viết tắt khác:
+ Montana Television Network: Mạng truyền hình Montana.
+ Medium-Term Note: Ghi chú Trung hạn.
+ MetroTech Net: Lưới Metrotech.
+ Multilateral Trade Negotiations: Đàm phán Thương mại Đa biên.
+ Maritime Telecommunications Network: Mạng viễn thông hàng hải.
+ Market Trading Noe: Giao dịch thị trường Noe.
+ Mobile Telecommunications Network: Mạng viễn thông di động.
+ Millennium Television Network: Mạng truyền hình Thiên niên kỷ.
+ Microbicide Trials Network: Mạng thử nghiệm chất diệt vi khuẩn.
+ Main Telecommunication Network: Mạng viễn thông chính.
+ Minneapolis Telecommunications Network: Mạng viễn thông Minneapolis.
+ Medium Term Notes: Ghi chú trung hạn.
+ Musical Theatre Network: Mạng lưới sân khấu âm nhạc.
+ Marine Technical Notes: Ghi chú kỹ thuật hàng hải.
+ Microbiocide Trials Network: Mạng thử nghiệm chất diệt khuẩn vi sinh.

Post Top Ad