OEP là gì? Ý nghĩa của từ oep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

OEP là gì? Ý nghĩa của từ oep

OEP là gì ?

OEP là “Open Educational Practices” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OEP

OEP có nghĩa “Open Educational Practices”, dịch sang tiếng Việt là “Thực hành giáo dục mở”.

OEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OEP là “Open Educational Practices”.

Một số kiểu OEP viết tắt khác:
+ Open Economy Politics: Chính trị kinh tế mở.
+ Office for Environmental Protection: Văn phòng Bảo vệ Môi trường.
+ One Equity Partner: Một đối tác cổ phần.
+ Office of Emergency Planning: Văn phòng lập kế hoạch khẩn cấp.
+ One-Eyed Pinhead: Đầu ghim một mắt.
+ Oxfordshire Economic Partnership: Đối tác kinh tế Oxfordshire.
+ Oceanic Entry Point: Điểm vào Đại dương.
+ Office of Educational Policy: Văn phòng Chính sách Giáo dục.
+ Oracle Event Processing: Xử lý sự kiện Oracle.
+ Open Energy Platform: Nền tảng năng lượng mở.
+ Operand Executive Pipeline: Đường ống điều hành Operand.
+ Office of Educational Programs: Văn phòng các Chương trình Giáo dục.
+ Office of Extramural Programs: Văn phòng các chương trình ngoại lệ.
+ Original Entry Point: Điểm đầu vào ban đầu.
+ Optoelectronic plethysmography: Chụp quang điện tử toàn bộ.
+ Open Education Practices: Thực hành Giáo dục Mở.
+ Office of Emergency Preparedness: Văn phòng Chuẩn bị Khẩn cấp.
+ Open Enrollment Courses: Mở các khóa học ghi danh.

Post Top Ad