URS là gì? Ý nghĩa của từ urs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

URS là gì? Ý nghĩa của từ urs

URS là gì ?

URS là “Universal Rating System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URS

URS có nghĩa “Universal Rating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống xếp hạng chung”.

URS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng URS là “Universal Rating System”.

Một số kiểu URS viết tắt khác:
+ User Requirement Specification: Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của người dùng.
+ University of Rizal System: Hệ thống Đại học Rizal.
+ Uniform Rapid Suspension: Đình chỉ nhanh thống nhất.
+ United Regions of Serbia: Các khu vực thống nhất của Serbia.
+ User Requirements Specification: Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của người dùng.
+ Uniform Reporting System: Hệ thống báo cáo thống nhất.
+ Unified Requirements: Yêu cầu thống nhất.
+ Unidirectionally Rate Sensitive: Tỷ lệ nhạy cảm một chiều.
+ Urban Rest Stop: Trạm dừng nghỉ trong đô thị.
+ Undergraduate Research Society: Hội nghiên cứu đại học.
+ Unique Recording Software: Phần mềm ghi âm độc đáo.

Post Top Ad