LEA là gì? Ý nghĩa của từ lea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

LEA là gì? Ý nghĩa của từ lea

LEA là gì ?

LEA là “Language Experience Approach” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LEA

LEA có nghĩa “Language Experience Approach”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận trải nghiệm ngôn ngữ”.

LEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LEA là “Language Experience Approach”.

Một số kiểu LEA viết tắt khác:
+ Law Enforcement Agency: Cơ quan thực thi pháp luật.
+ Local Education Authority: Cơ quan giáo dục địa phương.
+ Languages and Education in Africa: Ngôn ngữ và Giáo dục ở Châu Phi.
+ Local Education Agency: Cơ quan giáo dục địa phương.
+ Local Electoral Area: Khu vực bầu cử địa phương.
+ Lawrence Erlbaum Associates.
+ Local Education Authorities: Cơ quan giáo dục địa phương.
+ Live Entertainment Award: Giải thưởng giải trí trực tiếp.
+ Late Embryogenesis Abundant: Phôi thai muộn Phong phú.
+ Lutheran Education Australia: Lutheran Education Úc.
+ Local Educational Agency: Cơ quan giáo dục địa phương.
+ Labour Electoral Association: Hiệp hội bầu cử lao động.
+ Leonardo Electronic Almanac: Lịch sử điện tử Leonardo.
+ Low-Energy Astrophysics: Vật lý thiên văn năng lượng thấp.
+ Late Embryo Abundant: Phôi muộn dồi dào.
+ Linear Elastic Analysis: Phân tích đàn hồi tuyến tính.

Post Top Ad