CABI là gì? Ý nghĩa của từ cabi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

CABI là gì? Ý nghĩa của từ cabi

CABI là gì ?

CABI là “Centre for Agriculture and Bioscience International” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CABI

CABI có nghĩa “Centre for Agriculture and Bioscience International”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nông nghiệp và Khoa học Sinh học Quốc tế”.

CABI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CABI là “Centre for Agriculture and Bioscience International”.

Một số kiểu CABI viết tắt khác:
+ California Birth Index: Chỉ Số Sinh California.
+ Centre for Agriculture Bioscience International: Trung tâm Khoa học Sinh học Nông nghiệp Quốc tế.
+ CAB International: CAB quốc tế.
+ Canadian Association of Business Incubation: Hiệp hội ươm tạo doanh nghiệp Canada.
+ Congregation Ahavath Beth Israel: Giáo đoàn Ahavath Beth Israel.
+ Centre for Agricultural Bioscience International: Trung tâm Khoa học Sinh học Nông nghiệp Quốc tế.
+ Carol Anderson by Invitation: Carol Anderson theo lời mời.
+ Commonwealth Agricultural Bureau International: Cục Nông nghiệp Liên bang Quốc tế.
+ Commonwealth Agriculture Bureau International: Cục Nông nghiệp Liên bang Quốc tế.

Post Top Ad