FCO là gì? Ý nghĩa của từ fco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

FCO là gì? Ý nghĩa của từ fco

FCO là gì ?

FCO là “Foreign & Commonwealth Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCO

FCO có nghĩa “Foreign & Commonwealth Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Nước ngoài và Khối thịnh vượng chung”.

FCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCO là “Foreign & Commonwealth Office”.

Một số kiểu FCO viết tắt khác:
+ Fiumicino.
+ Fire Control Officer: Cán bộ kiểm soát cháy.
+ Foreign Colonial Office: Văn phòng thuộc địa nước ngoài.
+ Federal Cartel Office: Văn phòng Cartel Liên bang.
+ Financial Crisis Observatory: Đài quan sát khủng hoảng tài chính.
+ Farm Cove Observatory: Đài quan sát Farm Cove.
+ Federal Coordinating Officer: Cán bộ điều phối liên bang.
+ Full cut-off: Cắt hoàn toàn.

Post Top Ad