GAAP là gì? Ý nghĩa của từ gaap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

GAAP là gì? Ý nghĩa của từ gaap

GAAP là gì ?

GAAP là “Generally Accepted Account Principles” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAAP

GAAP có nghĩa “Generally Accepted Account Principles”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc tài khoản được chấp nhận chung”.

GAAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAAP là “Generally Accepted Account Principles”.

Một số kiểu GAAP viết tắt khác:
+ Generally Accepted Accounting Principles: Nói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toán.
+ Generally Accepted Accounting Practices: Thông lệ kế toán được chấp nhận chung.
+ Government as a Platform: Chính phủ như một nền tảng.
+ Groups of Proletarian Action: Các nhóm hành động vô sản.

Post Top Ad