MWG là gì? Ý nghĩa của từ mwg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

MWG là gì? Ý nghĩa của từ mwg

MWG là gì ?

MWG là “Marketing Working Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MWG

MWG có nghĩa “Marketing Working Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm công tác tiếp thị”.

MWG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MWG là “Marketing Working Group”.

Một số kiểu MWG viết tắt khác:
+ Mobile & Wireless Group: Nhóm di động & không dây.
+ Mobile World Group: Tập đoàn Thế Giới Di Động.
+ Molpus Woodlands Group: Nhóm Molpus Woodlands.
+ Meriwether Group: Tập đoàn Meriwether.
+ Mariposa Working Group: Nhóm làm việc Mariposa.

Post Top Ad