OEI là gì? Ý nghĩa của từ oei - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

OEI là gì? Ý nghĩa của từ oei

OEI là gì ?

OEI là “One Engine Inoperative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OEI

OEI có nghĩa “One Engine Inoperative”, dịch sang tiếng Việt là “Một động cơ không hoạt động”.

OEI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OEI là “One Engine Inoperative”.

Một số kiểu OEI viết tắt khác:
+ Office of Evaluation and Inspections: Phòng Thẩm định và Thanh tra.
+ Office of Enterprise Integration: Văn phòng Tích hợp Doanh nghiệp.
+ Organisational Environment for Integration: Môi trường tổ chức để hội nhập.
+ Office of Energy Independence: Văn phòng Năng lượng Độc lập.
+ Office of Energy Initiatives: Văn phòng Sáng kiến Năng lượng.

Post Top Ad