ELL là gì? Ý nghĩa của từ ell - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

ELL là gì? Ý nghĩa của từ ell

ELL là gì ?

ELL là “English Language Learner” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ELL

ELL có nghĩa “English Language Learner”, dịch sang tiếng Việt là “Người học tiếng Anh”. Một thuật ngữ trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh.
Nó được sử dụng để đề cập đến học sinh hoặc cá nhân đang theo học tiếng Anh như một ngôn ngữ mới, bên cạnh tiếng mẹ đẻ.

ELL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ELL là “English Language Learner”.

Một số kiểu ELL viết tắt khác:
+ Greek language: Ngôn ngữ Hy Lạp.
+ Embedding Learning Library: Thư viện học tập nhúng.

Post Top Ad